Ocena okresowa pracowników.


System ocen okresowych w firmie to zintegrowany proces oceniania kompetencji pracowników w odniesieniu do potrzeb danego stanowiska pracy oraz poziomu wykonania przydzielonych na tym stanowisku zadań. Ocena pracowników zajmujące główne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi, co jest związane z możliwością wykorzystywania tej oceny we wszystkich stadiach procesu zarządzania ludźmi w danej organizacji (awanse, przesunięcia pionowe i poziome, premie, szkolenia, zwolnienia). Dostarcza też kompleksowej informacji na temat zatrudnionych w firmie pracowników

Niestety firmom, pomimo szczerych chęci, często brakuje wiedzy i doświadczenia do prawidłowego doboru metod i rodzaju systemy ocen okresowych. Należy mieć świadomość, iż każde w firmie mogą istnieć różne rodzaje stanowisk (np. sprzedażowe, związane z obsługą klienta, odpowiedzialne za wizerunek i marketing, typowo administracyjne, związane z obsługą wewnętrzna firmy itp.) i nie można do nich wszystkich stosować jednego systemu oceny. 

Jeżeli chcemy by nasz system ocen okresowych spełniał swoje zadanie musi być dostosowany indywidualnie do każdego z działów firmy, posiadać dokładnie zmapowane kompetencje niezbędne na każdym ze stanowisk pracy oraz określenie sposobu ich monitorowania i wartościowania u pracowników.

Oferuję kompleksową pomoc w przeprowadzeniu oceny okresowej "od A do Z":

 • przeprowadzenie wartościowania stanowisk w firmie oraz ich odpowiedni przydział do poszczególnych grup,
 • określenie kompetencji i umiejętności których poziom ma być zdiagnozowany i monitorowany,
 • wybór odpowiedniej metody oceny,
 • zaprojektowanie procedur przeprowadzania ocen okresowych oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych w firmie za ich prowadzenie,
 • sporządzenie regulaminu ocen okresowych oraz innych dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem prowadzenia ocen okresowych,
 • wdrożenie oraz przeprowadzenie oceny pracowników, podsumowanie procesu oraz wdrożenie mechanizmów stałego monitorowania,
 • szkolenie pracowników, którzy będą w firmie odpowiedzialni za przeprowadzanie ocen okresowych,
 • sporządzenie materiałów niezbędnych do oceny pracowników takich jak karty i szablony ocen, matryce kompetencji, matryce premiowe.


Metody oceny pracowników można podzielić na dwie główne grupy:

1. Metody relatywne: ocena dokonywana jest na podstawie porównywania pracowników:

 • portfolio personalne,
 • system porównania parami,
 • ranking,
 • technika rozkładu normalnego (porównywania cech ze standardami).

2. Metody absolutne: ocena polega na porównaniu wyników pracownika z ustalonymi standardami.

 • metoda wydarzeń krytycznych,
 • ocena opisowa,
 • skale kwalifikacyjne,
 • zarządzanie przez cele,
 • assessment center,
 • ocena 360.